دیابتی ئر سفر باید مراقبت غذایی داشته باشید.
نوشیدنیها اکثراسرشار از قندهای ساده است که باید بطور محدود مصرف شود
فعالیتهای بدنی ممکن است در دیابتیهایی که دارو مصرف می کنندباعث افت قندخون شود
دیابتی هایی که انسولین مصرف می کنند تا 28 روز می توانند انسولین را در دمای معمولی نگهدارند ونیازی به کلمن ندارند فقط انسولین از نورمستقیم محافظت شود