ترمز زدن در يخ و برف، در خودروهاي فاقد سيستم abs، کاملا بايد به صورت سبک انجام گيرد و راننده بايد آنچنان ترمز کند که چرخ‌ها قفل نشوند. راننده خوب و محتاط معمولا سه تا چهار برابر مسيري را که در موقع عادي لازم است براي توقف در برف و يخ در نظر مي‌گيرد. همچنين بايد مقداري از توجه خود را به راننده‌هاي مقابل و پشت‌سر نيز معطوف نمايد زيرا ممکن است که رانندگان ديگر، رعايت شرايط خاص را نکنند و او را به مخاطره بيندازند. از اين رو، اگر در اثر بي‌مبالاتي و اصطکاک کم جاده، در شرايط اقليمي خاص، کنترل خودرو از دست شما خارج شد، سعي کنيد خونسردي خود را کاملا حفظ کرده و بلافاصله پدال گاز را رها کنيد و فرمان را در جهت مسير سر خوردن نگاه داريد تا کمک بيشتري به چرخ‌هاي جلو بدهيد که به زمين بچسبد. به هيچ‌وجه ترمز نکنيد چرا که در اين صورت خودرو بيش از حد از کنترل شما خارج مي‌شود...

اما چگونه مي‌توان در هنگام سر خوردن خوردو، آن را متوقف کرد؟ پاسخ اين است که بايد اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشيد. از ترمز کردن بپرهيزيد. ضربه زدن به ترمز در روي يخ، چرخ‌ها را قفل مي‌کند و باعث لغزش و سرخوردن بيشتر مي‌شود. در جهتي حرکت کنيد که قسمت عقب خودرو، سر مي‌خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانيد) و هر زمان خودرو به حالت مستقيم درآمد، در جهت دلخواه خود حرکت کنيد. خيلي آهسته روي ترمز فشار دهيد تا از سرعت خودرو کاسته شود و يا آرام روي پدال گاز فشار دهيد تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد. از سبقت گرفتن بپرهيزيد. چرخاندن فرمان به مقدار زياد، ضربه‌اي به عقب خودرو مي‌زند که موجب سر خوردن آن مي‌شود و خودرو در جهت عکس حرکت، برمي‌گردد. خودرو را در حالت دنده نگه داريد و از خلاص کردن آن بپرهيزيد زيرا ماندن در اين حالت به کم شدن سرعت کمک مي‌کند و حداکثر کنترل را به راننده مي‌دهد. از برداشتن پاي خود از روي پدال گاز، به‌طور ناگهاني خودداري کنيد. گاز را بايد به‌طور متعادل نگه داشت تا از سر خوردن خودرو در اين وضعيت، جلوگيري به عمل آيد.

هفته نامه سلامت