تحقيقات جديد نشان مي‌دهد به رغم آنكه نوجوانان بيشتر از بزرگسالان به رفتار پرخطر و غير عادي مبادرت مي‌ورزند اما اين وضعيت به هيچ وجه به دليل تفكر كمتر آنها در زمينه نتايج رفتار نامناسبشان نيست.

به گزارش سايت اينترنتي "لايو ساينس"، محققان دانشگاه "كرنل" و دانشگاه "تمپل" در آمريكا در مطالعه‌اي جديد متوجه شدند معمولا نوجوانان قبل از انجام اعمال پرخطر، بيش از بزرگسالان در شرايط مشابه به عواقب منفي رفتار خود مي‌انديشند اما ترس كنار گذاشته شدن از گروه همسالان و علاقه شديد به پذيرفته شدن در ميان دوستان سبب مي‌شود به رغم تفكر در زمينه نتايج رفتار پر خطر، بدانها بپردازند.

محققان اين دو دانشگاه در مطالعه جديد به جمع‌آوري و مقايسه نتايج تحقيقات علمي قديمي‌تر صورت گرفته در اين زمينه پرداخته و متوجه شدند نوجوانان پيش از دست زدن به اعمال پرخطر، به طور ميانگين ‪ ۱۷۰‬ميلي‌ثانيه بيش از بزرگسالان به عواقب اين رفتار مي‌انديشند.

به گفته محققان، نوجوانان در مقايسه با بزرگسالان زمان نسبتا بيشتري را به سنجش مزايا و معايب رفتار خطرناك اختصاص مي‌دهند و اين احتمالا بدان علت است كه بزرگسالان تصور مي‌كنند با توجه به تجربه‌هاي قبلي خود، ميزان خطر هر رفتار را بدون نياز به انديشيدن درباره آن درك مي‌كنند.

به گفته "والري رينا"، انجام رفتار پرخطر از سوي نوجوانان بدين علت نيست كه آنها درباره عواقب رفتار خود نمي‌انديشند بلكه بدين علت است كه مزيت مورد قبول واقع شدن سريع از سوي دوستان در هنگام انجام اين قبيل رفتارها در ذهن آنها مهمتر از خطرات اين قبيل رفتار است.

نتايج اين مطالعه در شماره دسامبر نشريه علم روان‌شناسي(‪Science‬ ‪ (Psychlogical‬به چاپ رسيده است.