دختران 13 سال به بالای جنوب بریتانیا می‌توانند در چارچوب یک برنامه آزمایشی، برای کاهش بارداری خردسالان، قرص ضد بارداری، حتی بدون توافق والدین خود، را خریداری کنند.

به گفته مقامات مسئول، این برنامه از روز دوشنبه هفته جاری در "آیسل آو وایت" جنوب بریتانیا آغاز شده و 10 داروخانه از 30 داروخانه منطقه مجازند که قرص مزبور را به دختران، بدون همراهی سرپرستان‌شان، بفروشند.

طبق آمار رسمی، میزان بارداری بین دختران 15 تا 19 ساله در انگستان و ویلز، در سال 2008، شش درصد و بین 13 تا 15 ساله هشت دهم درصد بوده است.

از سال 1998 دختران در بریتانیا حق دریافت قرص مورد مصرف پس از آمیزش جنسی را داشته‌اند، اما دریافت قرص پیشگیرنده، منوط به توافق والدین بوده است.