سلا‌متيران: موسيقي به دليل برخورداري از عناصر مهم به ويژه صدا كه با جنبه‌هاي ارتباطي زباني و كلامي درآميخته است و ريتم كه بيانگر نظم و هماهنگي است‌ ‌توانسته جنبه اثربخش خود را بر فعاليت ها و مهارت‌هاي تحصيلي چون خواندن و نوشتن‌ ‌كه خود داراي ساختاري موزون و هماهنگ مي‌باشند، به اثبات برساند. تمريناتي كه شامل ترانه هاي آوايي،‌ ‌همراه كردن متون با ريتم و ملودي يا حركات موزون، تطبيق سكوت در موسيقي با سكوت در‌ ‌جملات، تقويت مهارت هاي ادراكي- شنيداري، ادراكي- ديداري به كمك موسيقي و سازها باشد، پيشرفت قابل ملاحظه و تفاوت معني داري در هر سه مورد در‌ ‌سرعت و دقت خواندن و كاهش ميزان خطاي آنها در خواندن و املاء نسبت به قبل از‌ ‌تمرينات در كودكان نشان مي‌دهد.