تحقیقات دانشمندان دانشگاه هاي کالیفرنیا و لندن نشان می دهد، در مغز بخشی وجود دارد که مسئول شمارش اعداد است.


به نقل از بی بی سی،محققان آمريكايي و انگليسي با انجام سی تی اسکن فعالیت های مغزی بخشی از مغز که مسئول اطلاعات اعداد و شمارش آنهاست دریافتند، بخشی از مغز جهت شمردن و بخشی دیگر مقدار چیز ها را بررسی می کند و در صورتی که بخشی از مغز که فرایند محاسبه اعداد را انجام می دهد، آسیب ببیند، فرد قادر به عملیات روی اعداد نیست.
اين دانشمندان معتقدند، این بخش مغز دو عملکرد دارد، یکی شمارش چند تا و دیگری شمارش چه مقدار وافرادی که قادر به محاسبه نیستند مهارت های زبانی بهتری دارند و در علوم موفق ترند ، و هنرمندانی خلاق اند و در بعضی از جنبه های ریاضیات موفقیت بیشتری دارند. اما آنها در دیدن نتایج اعداد و گذراندن زمان مشکل دارند. شمارش اعداد نیز برای این افراد مشکل است.