غذاهاي ارگانيک مغذي ترند؟

بسياري از بيماران‌مان (و بعضي از همکاران) پول زيادي براي غذاهاي «ارگانيک» خرج مي‌کنند. دو علت اين رفتار، عدم استفاده از حشره‌کش و ساير مواد شيميايي براي غذاهاي ارگانيک و عدم توليد گازهاي گلخانه‌اي در کشت ارگانيک است. افزون بر اين بسياري از مردم تصور مي‌کنند اغذيه‌اي که به صورت ارگانيک حاصل مي‌شوند از نظر محتوا مغذي‌ترند.


يک گروه از مدرسه‌ي بهداشت لندن تعداد 55 بررسي را شناسايي کرده‌اند که به بررسي محتواي مغذي اغذيه‌ي ارگانيک نسبت به غير ارگانيک پرداخته‌اند که به نظر درست هم مي‌آيد. بازبيني طبقه‌بندي شده‌ي داده‌ها نشان داد که در 11 نوع متفاوت محتويات مغذي ارزيابي شده تنها در سه مورد کوچک ولي داراي اختلاف قابل توجه ميان غذاهاي ارگانيک و متعارف وجود داشت. محصولاتي که به صورت متعارف توليد شده بودند داراي تراز بالاتر نيتروژن بودند و محصولات توليد شده‌ي ارگانيک داراي عيار بالاتر فسفر و اسيديته بودند. مصنفان اين اختلافات را بدون توجيه باليني مي‌دانستند.