صحبت كودكان در سنين رشدنويسنده : زهره آراني كاشاني آسيب شناس گفتار و زبان

به صحبت كودكان در سنين رشد به دقت گوش فرا دهيد
چنانچه خانواده ها از نحوه برخورد صحيح با اختلال گفتاري فرزندشان آگاه باشند با مراجعه به موقع به آسيب شناس گفتار و زبان، كودكان آنها به لكنت زبان دچار نمي شوند.
در لكنت زبان ريتم گفتار دچاراختلال مي شود و فرد قادر نيست با سرعت لازم نظير سايرافراد صحبت كند.
اظهار تأسف از اين كه خانواده ها به جاي مشاوره با متخصصان به توصيه هاي غيرعلمي افراد غير مطلع عمل مي كنند و اين كودكان با مشكل لكنت زبان وارد مدرسه شده و غالباً مورد تمسخر هم سن و سالان خود قرار مي گيرند كه به انزواي كودك منتهي مي شود.
به والدين توصيه مي شود كه با كودك خود در روند رشد گفتاري و سنين زبان آموزي ( كه از 1 الي 6 سالگي شروع مي شود) صحبت كنند و فرصت صحبت كردن را به وي بدهند،در هنگام صحبت به چهره كودك نگاه كنند و در گوش كردن عجله و نگراني به خرج ندهند.

در اين مواقع ممكن است كودك به علت عدم آشنايي با دستور زبان، گفته هاي او مفهوم نباشد و اين امر موجب اعتماد به نفس كودك مي شود.

چنانچه اين افراد در هر گروه سني مورد مشاوره قرار گيرند و درمان آنها به سرعت انجام شود بهبودي حتمي با آسيب اجتماعي و رواني كمتري همراه خواهد بود. همكاري فرد با متخصصان گفتار و زبان در نتيجه درمان بسيار مؤثر است.