سلا‌متيران: بر اساس نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه اوسلو، لقاح مصنوعي خطرات و عوارض بارداري را افزايش مي دهد.
به نقل از بي بي سي، اين دانشمندان با مطالعه روي 845 هزار مورد لقاح مصنوعي دريافتند، خطرات و عوارض بارداري از اين روش از هر 3 نفر به 16 نفر در هر هزار نفر افزايش يافته است و مادراني كه از طريق لقاح مصنوعي باردار مي شوند نسبت به زناني كه به طور طبيعي باردار مي شوند، سه بار بيشتر از ساير مادران در معرض خطر عوارض هستند. جفت سرراهي يكي از عوارض بارداري به روش لقاح مصنوعي است كه مي‌تواند سبب خونريزي شديد در مادر شود و خطر زايمان زودرس و مشكلات حين بارداري را افزايش دهد.جفت سرراهي وضعيتي است كه جفت روي دهانه رحم قرار گرفته و راه عبور جنين از مجراي زايمان را مسدود مي كند