متخصصان علوم پزشكي در دانشگاه كاليفرنيا هشدار دادند: زناني كه از داروهاي كنترل بارداري استفاده مي‌كنند، دچار تغييرات حافظه‌اي مي‌شوند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، شوآن نيلسن از متخصصان اصلي در اين مطالعه تاكيد كرد: اين بررسي‌ها نشان‌ مي‌دهد استفاده از قرص‌هاي ضدبارداري موجود در بازار كه روي ترشحات هورموني تاثير مي‌گذارند، حافظه را دستخوش تغيير مي‌كند.

وي تصريح كرد: تاكنون مطالعات محدودي در زمينه بررسي تاثيرات مصرف اين دارو روي عملكردهاي ذهني انجام گرفته است، اين درحالي است كه امروزه بيش از 100 ميليون زن در جهان از اين داروها استفاده مي‌كنند.

به گزارش روزنامه بلومبرگ، نيلسن متذكر شد: هر چند كه اين داروها موجب آسيب ديدن حافظه نمي‌شوند اما در واقع نحوه عملكرد حافظه را در به يادآوردن اطلاعات تغيير مي‌دهند و به همين دليل ممكن است فرد را با مشكل مواجه كند.

شرح اين بررسي در مجله «نوروبيولوژي يادگيري و حافظه» منتشر شده است.