مصرف بسیاری از آنتی بیوتیک ها نظیر تتراسایکلین ، داکسی سایکلین ، انواع پنی سیلین و سیتروفلوکساتین اثر قرص های ضد بارداری را کاهش می دهد.

میترامهدویان کارشناس ارشد مامایی گفت :علاوه بر آنتی بیوتیک ها داروهای ضد سل ، قارچ و ضد تشنج و مسکن ها تا حدودی کارآیی قرص های ضد بارداری را کاهش می دهد.
وی با بیان این که مصرف هم زمان آنتی بیوتیک و قرص های ضد بارداری عمل متابولیزاسیون داخل کبد را با اختلال مواجه می کند، تاکید کرد: زنانی که به طور هم زمان آنتی بیوتیک و قرص های ضد بارداری مصرف می کنند بهتراست ازیک روش دیگر پیشگیری ازبارداری استفاده کنند