پهنای کاف فشارسنج در بزرگسالان باید ۴۰ در صد محیط پیرامون اندام باشد همچنین از نظر طول کاف، کیسه باید در حدود ۸۰ در صد محیط اتدام باشد. کاف باید بر روی شریان براکیال، ۲.۵ سانتی متر بالاتر از ناحیه آنتی کوبیتال قرار گیرد و بازو نسبت به آرنج اندکی خم شود و بل گوشی بر روی شریان براکیال قرار گیرد. فشار سنج در سطح قلب نگهداشته شود و کاف تا بالاتر از حد فشار خون سیستولیکی که گمان می کنید بسرعت باد شود و به آهستگی با سرعت ۲ تا ۳ میلی متر جیوه در ثانیه تخلیه شود و در این هنگام به شروع و ناپدید شدن صداهای کورتکوف دقت شود. این عملیات باید بر روی هر دو دست و یکی از اندامهای تحتانی نیز صورت گیرد و در حالتهای خوابیده به پشت و ایستاده مورد بررسی قرار گیرد. ضمنا به نبض و تغییرات ارتواستاتیک در وضعیتهای فوق دقت شود.