اغلب متقاضيان فرزندخواندگي دختر مي‌خواهند

سلامتيران: كارشناس مسئول شبه خانواده بهزيستي استان تهران گفت: 99 درصد از واگذاري كودكان به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ها با موفقيت انجام مي‌گيرد اما متقاضيان فرزندخواندگي بيشتر دختر مي‌خواهند.
مهري شيركوند با اشاره به اينكه فرآيند فرزندخواندگي در تهران يك مسئله مهم و ويژه است، افزود: متقاضيان فرزندخواندگي در تهران زمان زيادي را پشت نوبت مي‌گذارنند. وي تصريح كرد: كارشناسان سازمان بهزيستي در وهله اول در فرآيند فرزندخواندگي مصاحبه‌اي با آيتم‌هاي موردنظر با والدين انجام مي‌دهند كه درپي آن تعدادي به علت نداشتن شرايط، ريزش پيدا خواهند كرد و بقيه به مرحله بعدي معرفي مي‌شوند. شيركوند با بيان اينكه آيتم‌هاي موردنظر در مصاحبه والدين شامل سن، تحصيل، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و مذهبي است، ادامه داد: اگر همكاران ما به اين نتيجه برسند كه 50 درصد از امتياز را خانواده متقاضي بگيرد به مرحله بعدي معرفي مي‌شوند. كارشناس مسئول شبه خانواده بهزيستي استان تهران با بيان اينكه كودكان بيمار متقاضي فرزندخواندگي ندارند، تصريح كرد: در حال حاضر حدود 800 خانوار پشت نوبت پذيرش فرزند خوانده هستند و به طور متوسط سالانه 150 تا 160 فرزند به خانواده‌ها واگذار مي‌شوند. شيركوند با بيان اينكه بعد از تأييد كارشناسان، اين خانواده با حكم قاضي 6 ماه فرزند را به فرزند خواندگي مي‌برند، گفت: چنانچه در اين مدت مشكلي پيش آيد و توسط كارشناسان و مسئولان گزارش شود، بعد از اين مدت نتيجه‌گيري نهايي اعلام خواهد شد. وي خاطرنشان کرد: بعد از اتمام مدت 6 ماه و در صورت تأييد كارشناسان رأي دادگاه به صورت قطعي در خصوص فرزندخواندگي خانواده صادر خواهد شد. كارشناس مسئول شبه خانواده بهزيستي استان تهران تصريح كرد: بعد از حكم قطعي، دادگاه از خانواده تضميني را براي تأمين آينده فرزند خواهد گرفت كه در اين بين خانواده 2 راه دارد يكي اينكه يك سوم از اموالشان را بعد از فوت به كودك دهند يا اينكه در زمان حياتشان مقداري از اموال را به نام كودك كنند. وي اضافه كرد: نسبت جنسيت دختران و پسران مساوي است اما خانواده‌ها بيشتر متقاضي پذيرش فرزند دختر هستند لذا پسران بيشتر پشت نوبت باقي مي‌مانند.