مطالعه جديد نشان مي دهد: تزريق تستوسترون به ويژه همراه با هورمون رشد، فعاليت ماهيچه‌اي و ترکيب بدن را در مردان سالمند بهبود مي بخشند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا- واحد علوم پزشکي ايران، براساس اين گزارش مردان سالمند اغلب در سطوح اين دو هورمون کاهش‌هايي را دارند.

در مطالعات پيشين محققان دريافتند با افزايش سطوح اين هورمون‌ها در مردان جوان، کشش ماهيچه‌اي و فعاليت آن بهبود مي يابد.

بر اين اساس محققان 122 مرد با ميانگين سني 71 سال را مورد بررسي قرار دادند.

براساس گزارشي كه نشريه Lab medica منتشر كرد، در اين مطالعه همه افراد داراي سطوحي از هورمون رشد موسوم به عامل رشد انسولين نوع يک و تستوسترون هم اندازه ساير مردان همسال خود بودند.

آنها روزانه 5 يا 10 گرم هورمون تستوسترون به تنهايي به همراه 3 تزريق با دوزهاي متفاوت استاندارد از هورمون رشد دريافت کردند که موجب تقسيم بندي آنها به 6 گروه شد.

طبق اين گزارش اين 6 گروه 16 هفته درمان را دنبال کردند که در نتيجه ميانگين 3-1 کيلوگرم افزايش در حجم بدن آنها مشاهده شد. بيشترين افزايش 5/7 کيلو بود که در گروه با بالاترين دوز تستوسترون و هورمون رشد حاصل شد.

با مقايسه دو نوع درمان مشخص شد تاثير ترکيب دو روش از استفاده درمان تزريق تستوسترون به تنهايي بيشتر بود.