ايسنا: به گفته يک اپتومتريست، همواره بايد يک سري اصول علمي و کاربردي ويژه در نظر گرفته شود تا فرد به هنگام استفاده از عينک دچار مشکلات چشمي نشود...

دکتر ابراهيم جعفرزاده‌پور در خصوص موارد قابل توجه در تهيه عينک گفت: «بايد در نظر گرفت که حتي در ساعت‌هاي اول استفاده از عينک، نبايد احساس تنش و ناراحتي به فرد دست دهد.» مدير گروه اپتومتري دانشگاه علوم پزشکي ايران تاکيد کرد: «عينک را بايد جهت تاييد به چشم‌پزشک يا اپتومتريستي که عينک را تجويز كرده نشان داد.» عضو انجمن اپتومتري ايران علت برگرداندن عينک را بررسي عينک از نظر نمره عينک و نيز پارامترهاي فيزيکي، هندسي و اپتيکي عنوان کرد و ادامه داد: «عينک بايد به ما کمک کند تا ديد و شرايط بينايي بهتري داشته باشيم که اين مقوله به چند پارامتر بستگي دارد. ممکن است بخواهيم از عينک تهيه شده در يک محيط بسته و شرايط نوري کنترل شده يا در يک محيط باز و با شرايط نوري متغير و غيرقابل کنترل استفاده کنيم يا اينکه بخواهيم براي استفاده از رايانه، هنگام رانندگي و يا مطالعه از آن استفاده کنيم که تمام اين شرايط در انتخاب نوع عدسي و روکش مطرح است و اينکه از روکش‌هاي آنتي رفلکس يا آنتي گلر يا از عدسي‌هاي فتوکراميک و يا عدسي‌هايي رنگي استفاده شود.»