اندازه و نوع پل بيني عينك :

انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست دچار قرمزي و پرخوني مي شود
وقتي وزن عينك بر روي ناحيه وسيع تري از سطح تماس پل و بيني پهن شود يا به عبارت ديگر سطح تماس پل و بيني بيشتر باشد استفاده كننده عينك راحت تر خواهد بود و بر عكس اگر وزن عينك بر روي ناحيه كمتري از سطح بيني گسترده شود يك فشار متمركز بر آن ناحيه وارد مي شود بطوريكه مي تواند منجر به درد و ناراحتي گردد اكنون مشخص شده است كه پهناي بيني بين سنين سه تا هجده سالگي به ميزان 5 درجه كاهش مي يابد و عمق پل نيز از 14 ميليمتر به 19 ميليمتر افزايش مي يابد در مورد كودكان اين بدين مفهوم است كه سطح پل عينك بايد پهن تر باشد و زاويه پد يا زاويه سطح تماس بايد تا حد امكان بزرگتر باشد تا راحتي بيشتري را براي كودك فراهم نمايد
در حاليكه تكنيكهاي زيادي براي ايجاد تغيير و بهبود وضعيت فيت پل عينك وجود دارد ولي هيچ چيزي جايگزين پل عينكي كه از همان اول خوب است نمي شود از سه نوع پل عينك موجود پدهاي قابل تنظيم بهترين گزينه براي بچه هاست قابليت تنظيم اين نوع پل امكان اعمال تغييرات لازم را در سالهاي رشد كودكان فراهم مي كند
استفاده از آلياژهاي بهتر و ساختار مدرن فريمهاي داراي پدهاي قابل تنظيم اين امكان را بوجود آورده كه مشكل اينگونه پلها كه در گذشته والدين را از انتخاب اين فريمها (داراي پد هاي قابل تنطيم)بر حذر مي داشت حل شود
انواع پل هاي عينك:Bridge styles
1- نوع زين اسبي saddle :
وزن عينك را بر روي طرفين بيني و همينطور راس بيني توزيع مي كند
امكان تحمل حداكثر ميزان وزن فريم را فراهم مي كند
امكان فيت آن براي پلهاي بيني چاق و پهن وجود دارد
پائين آوردن فريم بر روي صورت را امكان پذير مي سازد

پل سوراخ كليدي key- hole bridge:
وزن عينك را بر روي طرفين بيني توزيع مي كند
براي بيني هاي دراز و باريك مناسب است
امكان بالاتر آمدن فريم بر روي صورت را فراهم مي كند
فشار را از روي راس بيني افراد حساس در اين ناحيه بر مي دارد

پد هاي قابل تنظيم adjustable nose pads:
براي همه انواع پل بيني مناسب است
وزن فريم را تنها بر روي پد ها توزيع مي كند
اندازه و نوع پدها ، همچنين جنس ماده سازنده آنها را براحتي مي توان تعويض نمود
حداكثر انعطاف پذيري را دارد