به گفته محققان ايتاليايي، مكمل‌هاي فوليك اسيد از پيشرفت سرطان جلوگيري و به بهبود اين بيماري كمك مي‌كنند.

خبرگزاري يونايتدپرس به نقل از دكتر "جيوواني آلمادوري" از موسسه گوش، حلق و بيني دانشگاه "كاتوليكا دل ساكرو كوري" در "رم" گفت: نتيجه يك تحقيق كوچك نشان داد حجم ضايعات مخاطي در ‪ ۳۱‬بيمار از ‪ ۴۳‬بيمار مبتلا به ضايعات مخاطي پيش سرطاني حنجره يا "لوكوپلاكيا" ‪ ،leucoplakia‬پس از شش ماه مصرف مكمل‌هاي فولات دستكم ‪ ۵۰‬درصد كاهش يافت.

اين مطالعه همچنين نشان داد در ‪ ۱۲‬نفر از ‪ ۳۱‬نفري كه اين درمان در مورد آنها موثر بود، هيچ نشانه‌اي از ضايعات اوليه ديده نشد.

در اين مطالعه محققان به ‪ ۴۳‬بيمار مبتلا به لوكوپلاكيا حنجره مدت شش ماه روزي سه بار قرص‌هاي فوليك اسيد پنج گرمي دادند و پيشرفت بيماري را هر ‪ ۳۰‬روز تا شش ماه ارزيابي كردند.

به گفته محققان، نتايج اين مطالعه نشان داد مكمل‌هاي فولات به تنهايي و يا در تركيب با ساير داروهاي شيميايي بازدارنده مي‌تواند خطر پيشرفت بيماري را در مخاط تغيير يافته ژنتيكي به ويژه در بيماراني كه كمبود فولات خون دارند، بطور موثر كاهش دهند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ‪ ۱۵‬ژوئيه مجله ‪Cancer‬ بخوانيد.