نتايج بررسي‌ها نشان داد بيماران سرطاني که سيگار مي‌کشند، درد بيشتري را نسبت به ساير بيماران سرطاني غير سيگاري تحمل مي‌کنند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، دکتر جوزف. دبليو. ديتر(Joseph W. Ditre)از گروه روانشناسي دانشگاه A&M تگزاس و جمعي از همکارانش با مطالعه 224 بيمار سيگاري مبتلا به سرطان دريافتند درد در بيماراني که سيگار مي‌کشند، شديدتر از بيماران غيرسيگاري مبتلا به سرطان است. همچنين افرادي كه استعمال سيگار را ترک كرده بودند، درد کمتري نسبت به افراد سيگاري داشتند.

يافته‌هاي اين بررسي نشان داد افراد مبتلا به سرطان که در زمان تحقيق سيگار مي‌کشيدند، در مقايسه با کساني که اصلا سيگاري نبودند درد بيشتري را گزارش کردند.

همچنين يک رابطه معکوس بين درد و مدت زمان ترک سيگار در گذشته وجود داشت، به نحوي که در ميان سيگاري‌هاي سابق، کساني که مدت زمان بيشتري از ترک سيگارشان مي‌گذشت، درد کمتري احساس مي‌کردند.

دکتر باستين(Bastian) از گروه پزشکي داخلي دانشگاه Duke معتقد است پزشکان بايد بيماران خود را به ترک سيگار ترغيب کنند چرا که اين در بهبود درمان و کيفيت زندگي بيمار تاثيرگذار خواهد بود.

نتايج اين مطالعه در نشريه درد در شماره ژانويه 2011 به چاپ خواهد رسيد.