يك مطالعه جديد نشان داد چرا زنان باردار مبتلا به سرطان با افزايش خطر رشد سرطان و متاستاز و تكثير سلولهاي تومور مواجه هستند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين مطالعه حاكيست در طول دوره بارداري تعداد سلولهاي طبيعي قاتل كه نوعي از سلولهاي سيستم ايمني بدن هستند كاهش پيدا مي‌كند و اين تغيير شرايط را براي رشد تومورهاي فعلي به نقاط جديد در بدن و گسترش سرطان فراهم مي‌سازد.

دكتر ايوان استامنكوويك رييس دپارتمان پاتولوژي آزمايشي در دانشگاه سوئيسي لائوسان در اين آزمايشات اظهار داشت: مطالعه ما شواهد پزشكي را ارائه مي‌كند مبني بر اينكه وضعيت ايمني درون بدن و مصونيت ذاتي هر فرد نقش مهم و اصلي را در حفاظت از بافت‌ها در برابر متاستاز و رشد تومور ايفا مي‌كند.

دكتر استامنكوويك رييس دپارتمان پاتولوژي آزمايشي در دانشگاه سوئيسي لائوسان در اين آزمايشات اظهار داشت: مطالعه ما شواهد پزشكي را ارائه مي‌كند مبني بر اينكه وضعيت ايمني درون بدن و مصونيت ذاتي هر فرد نقش مهم و اصلي را در حفاظت از بافت‌ها در برابر متاستاز و رشد تومور ايفا مي‌كند.

دكتر استامنكوويك و دستياران وي دريافتند كه موش‌هاي باردار خيلي بيشتر از ساير موش‌ها با كاهش اين سلولهاي طبيعي مدافع مواجه مي‌شوند و درعين حال ميزان كارآيي و عملكرد اين سلولها در موش‌هاي نر ضعيف‌تر و تاثير آنها كمتر است.

به گزارش مجله آنلاين لايوسانيس، اين متخصصان همچنين دريافتند آنچه كه باعث مي‌شود تعداد سلولهاي طبيعي قاتل و اثرگذاري آنها كاهش پيدا كند نوع ديگري از سلولهاي سيستم ايمني بدن موسوم به سلولهاي سركوبگر ناشي از ميلوئيد هستند.

بنا براين يافته اگر روش درماني بوجود آيد كه بتواند فعاليت اين گروه دوم از سلولها را متوقف كند در نتيجه سيستم ايمني بدن تقويت مي‌شود و بدن در برابر متاستاز تومور سرطاني، مقاومت بيشتري از خود بروز مي‌دهد.

اين مطالعه به طور مفصل در مجله «مطالعه باليني» به چاپ رسيده است.