چگونه تا 100 سالگی عمر کنیم ؟

چای سبز بنوشید، معاشرت کنید، سیگار نکشید، به مسافرت بروید، بچه دار شوید، هر روز کمی شراب بنوشید، بخندید ...