كاربرد غير اصولي طب سوزني وگياهي
سازمان بهداشت جهاني در خصوص كاربرد نامنظم و اغلب غير بهداشتي داروهاي جايگزين از قبيل طب سوزني.. طب گياهي و مكمل هاي غذائي هشدار داد. گزارش هاي بسياري از عكس العمل هاي متضاد و حتي مرگباردر نتيجه استفاده از اين داروها و طبهاي جايگزين در كشور هاي صنعتي و در حال توسعه ارائه شده است. يك كارشناس سازمان بهداشت جهاني گفت: اين فرض درست نيست كه طب هاي سنتي براي همه و در هر زمان مثبت است بلكه اين روشها به دليل تداخل داروئي و يا كاربرد نادرست آن گاهي منجر به مرگ افراد ميشود.. اين ستزمان اعلام كرد، اكثر كشور ها هيچ قانوني براي كنترل محصولات گياهي ندارند.. و بيش از 90 كشور در جهان اقدام به فروش و عرضه بي رويه اين داروها كرده اند..

روزنامه همشهري