ريشه بسياري از داروها، گياهان هستند اما گياهان دارويي كه در عطاري ها عرضه مي شود، در بسياري از موارد استاندارد شده نيست و مصرف آن از سوي مردم عوارض و مشكلاتي ايجاد مي كند كه براي رفع اين مسأله كلينيك هاي درمان سنتي تأسيس مي شود.

بسياري از داروهاي مجوزدار در كشور منشاء گياهي دارند اما عرضه گياهان دارويي در عطاري ها دچار مشكلات بسياري است و ممكن است دوز نامناسب آن براي افراد مضر هم باشد. معلوم نيست اين داروي مثلاً كليه براي چه بيماري تجويز مي شود، ممكن است فرد نارسايي كليه داشته باشد، پروتئين دفع كند و موارد ديگر و تجويز دارو از سوي عطاري ها مجاز نيست. بيماري هاي متعددي در كليه وجود دارد و يك عطاري كه روي دارو برچسب (بهبود عملكرد كليه) مي زند و بيمار كليوي هم آن را استفاده مي كند نمي داند كه چه مشكلاتي را مي تواند براي فرد بوجود بياورد. اين تنها نمونه اي از اين مسائل در عطاري هاست.

براي حل اين مشكل قرار است كلينيك هاي درمان سنتي با مجوز وزارت بهداشت و با حضور پزشك دوره ديده داير شود. تا آن زمان مصرف گياهان دارويي كه عطاري ها عرضه مي كنند، قطعاً عوارض و مشكلاتي را براي مردم ايجاد مي كند.

در واقع در بيشتر گياهان دارويي، ماده مشخص كه اثر درماني خاصي را براي آن در نظر مي گيرند مشخص نيست. مثلاً زماني كه مي گويند گياه گزنه در درمان حساسيت يا خارش پوستي اثر دارد دقيقاً معلوم نيست چه ماده شيميايي از آن اين اثر را دارد. البته اين براي تمام گياهان مصداق ندارد و در برخي موارد مشخص است كه چه ماده اي در گياه وجود دارد كه اين اثر را بوجود مي آورد. عوامل بسياري وجود دارند كه روي تأثيرگذاري يك گياه اثر دارند.

براي مثال، نوع آب و هوا (حتي مواد خاك حاوي گياه) روي آن تأثير مي گذارند. همينطور زمان كشت و نوع كاشت، داشت و برداشت آن نيز در اثرگذاري آن مهم است. حتماً زماني كه از گياهان دارويي مي خواهيد استفاده كنيد با پزشكتان نيز مشورت كنيد.