۱ـ واحد بسته بندی گياهان دارويی، عصاره ها و اسانسهای گياهی بايد در خارج از شهر و دور از از تجمع مردم و آلودگی هوا باشد. احداث كارخانه در محلهايی كه جاده خاكی دارند، نزديك كارخانجاتی كه مولد دود و گرد و غبار هستند، نزديك دامداری، مرغداری، بيمارستانها و يا در مجاورت فاضلابهای آلوده مجاز نمی باشد.
۲ـ مساحت زير بنای مفيد برای اين واحدها حداقل ۵۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود.
۳ـ تقسيمات ساختمان بايد طوری در نظر گرفته شود كه حدود دو پنجم آن به سالنهای توليد و بسته بندی و دو پنجم آن به انبارها اختصاص يافته و فضای باقيمانده به طور مناسب جهت واحد كنترل، ناهارخوري، سرويس های بهداشتی و بخش اداری تقسيم گردد.
۴ـ عمليات توليد بايد در محدوده معين با ابعاد مناسب انجام شود. به منظور ممانعت از آلودگی يا بهم ريختگی برای هر يك از عمليات توليد نظير بوجاري، خرد و آسياب كردن و بسته بندی گياهان دارويی بايستی فضای جداگانه و معين در نظر گرفته شود.
۵ـ در واحدهايی كه از گياهان دارويی به صورت تازه استفاده می كنند بايد فضاهای جداگانه ای جهت نگهداری كوتاه مدت گياهان تازه، پاك كردن، شستشو و خشك كردن آنها در نظر گرفته شود.
۶ـ ديوارها بايد تا سقف كاشي، قابل شستشو، بدون درز، يكنواخت و مقاوم باشند.
۷ـ كف انبارها و سالن های توليد و بسته بندی بايد سنگ يا موزاييك، مقاوم و با كف شوی و شيب مناسب باشد.
۸ـ سرويسهای بهداشتی كارگران بايستی كاملا از انبارها و سالنهای توليد و بسته بندی جدا و يا فاصله داشته باشند.
۹ـ كليه قسمتهای توليد بايد از نور كافی برخوردار بوده و دارای كانالهای تهويه هوا با دريچه های مناسب باشند.
۱۰- انبارها بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه از شرايط خوب جهت نگهداری محصولات برخوردار باشند. درجه حرارت انبار می بايد در محدوده ۲۲ درجه سانتيگراد (به اضافه يا منهای ۳درجه) و ميران رطوبت كمتر از ۴۰% باشد.
۱۱ـ انبارها بايد از تهويه مناسب و نور كافی برخوردار باشند. استفاده از كولر آبی به علت ايجاد رطوبت جايز نيست، در صورت نداشتن تهويه از كولر گازی و يا دستگاه چيلر كوچك می توان برای خنك كردن استفاده نمود.
۱۲ـ در روی ديوارهای انبار بايد دماسنج، رطوبت سنج و در كليه قسمتها كپسول های آتش نشانی تعبيه گردد.
۱۳ـ كل انبار و به خصوص زير سقفها بايد سالی يكبار سمپاشی شود تا از نفوذ موش و حشرات جلوگيری به عمل آيد.
۱۴ـ كليه درها و پنجره های بازشو جهت جلوگيری از ورود حشرات و پرندگان می بايد مجهز به توری باشند.
۱۵ـ دهانه كف شوی ها بايد دارای پنجره بوده و زير آن توری خيلی ريز گذاشته شود تا از ورود حشرات از دهانه فاضلاب جلوگيری به عمل آيد.
۱۶ـ كارگران بايد ملبس به روپوش و كلاه به رنگ روشن و كفش كار بوده و در هنگام توليد از ماسك مناسب و دستكش استفاده نمايند.
۱۷ـ كارگران اين واحدها در موقع استخدام بايد مورد معاينات پزشكی و آزمايشات طبی لازم قرار گيرند و حداقل آزمايشات طبی لازم عبارتند از تست عدم اعتياد، عكسبرداری از ريتين، VDRL و آزمايشات انگلی و اين آزمايشات حداقل سالی يكبار بايد تكرار شود.
۱۸ـ واحدهای مذكور بايد دارای مسئول فنی واجد شرايط جهت نظارت و كنترل عملی و فنی بر امور توليد باشد.
۱۹ـ حداقل كنترلهايی كه می بايد در واحد بسته بندی گياهان دارويی انجام گيرد شامل تعيين جنس و گونه گياهي، تعيين مشخصات ماكروسكوپی و ميكروسكوپی بخش مورد استفاده گياه (مشخصات خرده نگاري)، درصد رطوبت، درصد اجسام خارجی آلی (Foreign organic matter )، (ميزان خاكستر تام و خاكستر نامحلول در اسيد، كنترل ميكروبی و قارچی فرآورده، ميزان باقيمانده سموم در گياه (در صورت سمپاشی گياه به منظور دفع آفات نباتی)، كنترل بسته بندی نهايی از نظر وضع ظاهری و وضعيت جعبه ها و كارتن ها می باشد.(و حداقل كنترلهايی كه می بايد در واحد توليد عصاره اسانس گياهی انجام گيرد شامل تعيين جنس و گونه گياهی، كنترلهای فيزيكی عصاره و يا اسانس ميباشد(
۲۰ـ واحدهای فوق بايد دارای دستگاهها و تجهيزات متناسب با نوع توليد شامل وسايل و تجهيزات شستشوی گياهان تازه، دستگاه خشك كن، دستگاه آسياب و خردكن، دستگاه بوجاری، دستگاه بسته بندی خودكار، تانكهای عصاره و اسانس گيری و ذخيره و وسايل آزمايشگاهی لازم باشد.

منبع:وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی