همانگونه که از اسم آن پیدا است طب مکمل کمک کننده طب نوین است افراط وتفریط در آن می تواند مشکل آفرین باشد
طب گیاهی ،طب سوزنی و... همه در این راستا قرار دارد
بعضی باطب مکمل مقابله کرده آنراکاملا مردود می داننددر حالیکه فواید اثبات شده دارد
وعده ای دیگر فکر می کنند طب مکمل می تواند مارا بی نیاز از طب نوین نماید در حالیکه:
اولا طب مکمل باید به شکل علمی ومستند وگروهی وبا خرد جمعی ونه به شکل فردی ونظر شخصی بدون دلیل ومدرک ارایه شود
ثانیا باید مکمل طب نوین باشدونه جایگزین آن مثلا تا قبل از 1921تمامی دیابتی های تیپ یک فوت می شدند وبعد از کشف انسولین این افراد نجات پیدا کردند طب مکمل نمی تواند منکر این واقعیت شود