پرسشي از طرف خانم الف، 68 ساله مطرح شده است. وي پس از فوت همسرش دچاربرخي مشکلات روحي شده و تحت درمان با دوز (مقدار) کم يک دارو از دسته مهار کننده باز جذب سروتونين قرار گرفته است. پس از چند هفته حال او بهتر شد. يک روز صبح، در يک مغازه گياهان دارويي از فروشنده سؤال کرد که آيا محصولات طبيعي وجود دارد که علائم بيماري او را کاهش دهند. فروشنده به او گفت که گياهي دارد که مثل داروهاي مهار کننده باز جذب سروتونين عمل ميکند. بيمار مقدار توصيه شده اين گياه را شروع کرد و غروب همانروز دچار حالت اضطراب شد و حتي نمي توانست بخوابد. سپس دچار تعريق شديد شد. وقتي ضربان قلبش افزايش يافت، در مورد سلامتي اش نگران شد و به بخش فوريت ها مراجعه کرد. پس از اقدامات درماني، حالش بهبود يافت.به گفته پزشک وي در اورژانس، با اين که فقط يک دوز روزانه از گياه مذکور را دريافت کرده بود، به احتمال زياد دچار عوارض ناشي از تداخل عصاره اين گياه و داروي مهار کننده باز جذب سروتونين شده بود. بيمار پذيرفت مصرف گياه دارويي را قطع کند.

بسـياري از داروهاي گياهي داراي خواص روانگردان هستند و در حـال حاضـر براي درمـان انواعـي از اخـتلالات روانپـزشکي به کار مي رونـد يا در قديم استفاده مي شدند. احتمال بروز عوارض جانبي با مصرف آنها وجود دارد و تداخلات سمي با ساير داروها، ممکن است در تمام داروهاي گياهي ديده شود.

ممکن است ترکيبات اين داروها استاندارد و يکدست نباشد و اطلاعـات مربوط به بي خـطري و عـوارض جـانبي بيشـتر اين مـواد ناقـص است. بسياري از آنها در شير ترشـح مي شـوند و مصـرف آنهـا هـنگام شـيردهي و در دوران بـارداري ممـنوع اسـت. بيمـاران به دلايل مختلف به مصـرف اين داروهـا روي مي آورنـد مثلاً بخشـي از سنت فرهنگي، به دليل عدم اعتماد به پزشکان و عدم رضايت از طب متعارف و براي تسکين بخشيدن. حتماً در اين موارد مشورت کنيد.