پژوهشگران هلندي سرانجام ميزان خطر مطلق لخته شدن خون در طول نشستن در صندلي كوچك هواپيما را محاسبه كردند: اين خطر يك در ‪ ۴۶۴۵‬است.


به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن، با آنكه ارتباط لخته شدن خون با پرواز بيش از ‪ ۵۰‬سال پيش مطرح شد، اما تاكنون كسي ميزان خطر واقعي را محاسبه نكرده است. درحال حاضر شركتهاي هواپيمايي برنامه‌هاي ورزشي حين پرواز ارايه مي‌كنند كه احتمال لخته شدن خون را كاهش مي‌دهد.

فريتس روزنتال از مركز پزشكي دانشگاه ليدن و همكارانش ‪ ۸‬هزار و ‪۷۵۵‬ شركت بين‌المللي را كه به جمع آوري اطلاعات مربوط به سفرهاي خود مي‌پرداختند بررسي كردند.

آنها دريافتند خطر ترومبوز با انجام پروازهاي بيشتر در فاصله‌هاي زماني كوتاه، به ويژه پروازهاي طولاني افزايش مي‌يابد.

افراد زير ‪ ۳۰‬سال، زناني كه قرصهاي ضد بارداري مصرف مي‌كنند، كساني كه اضافه وزن دارند يا خيلي قد بلندها و خيلي قدكوتاه‌ها در معرض خطر هستند.

خطر لخته شدن خون مدت دو هفته پس از پرواز همچنان در سطح بالايي قرار دارد.