يك متخصص طب هوا و فضا و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اعتقاد دارد كه به منظور كاهش بروز حوادث در هواپيما وجود يك متخصص طب هوايي در دفاتر فروش بليت هواپيما قبل از خريد بليت ضروري بوده تا توصيه‌هاي لازم را به افراد بويژه بيماران ارائه كند.دكتر ابوالفضل خامكي با تاكيد اين مطلب گفت: در بسياري از نقاط دنيا اين موضوع رعايت و مجوز پزشك هوايي براي افراد بيمار ضروري است.وي ادامه داد: افراد بيمار نيازمند پرواز، بخش كوچكي از مسافرين را تشكيل مي‌دهند كه به صورت اتفاقي و يا به علت بيماري قصد سفر را دارند كه براي اين افراد احتمال بروز حادثه در حين پرواز وجود دارد.دكتر خامكي افزود: كليه هواپيما‌ها ملزم به دارا بودن كپسول اكسيژن سيلندري براي مواد غيرمترقبه هستند و در تمام هواپيماهايي كه مسير كوتاه پرواز دارند بايد داراي كيت كمك‌هاي اوليه و كيت مخصوص پزشك باشند.وي در ادامه با اشاره به اينكه طب هوايي يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي است، افزود: اين رشته يكي از زيرمجموعه‌هاي شاخه‌هاي طب حرفه‌اي است كه از نياز به تطابق انسان با محيط خطرناك جو نشات گرفته است.


اين متخصص با اشاره به عوارض ناشي از پرواز در ارتفاع خاطرنشان كرد: كاهش فشار جو اكسيژن، تغييرات سرعت شتاب و دماي هوا عوارض سويي بر روي انسان خواهد گذاشت.به گفته اين عضو هيات دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله، محيط پرواز يك محيط غيرطبيعي، آشنا و خطرناكي است كه يكسري فعل و انفعالات را براي انسان ايجاد مي‌كند.دكتر خامكي در پايان يادآور شد: آموزش كمك‌هاي اوليه به خدمه پرواز و آموزش عمليات تخليه هواپيما در موارد اورژانس و به صورت تخصصي استفاده از ماسكهاي اكسيژن و وسايل حفاظت از تنفس از وظايف آموزشي است كه در حيطه وظايف طب هوايي قرار دارد.