واشنـگتـن‎‎ ـ دانشـمنـدان اعـلام‎ كـردنــد: هيپنوتيزم‎ با تاثير روي‎ نحوه‎ عملكرد مغـز از درد جلوگيري‎ مي‎ كند.

به‎‎ گزارش‎ پايگاه اطلاع رساني‎‎ اينترنتي آنانوا, پژوهشگران‎ دانشگاه‎ كاليفرنيا بـا بررسي‎ تعدادي‎ ازكودكان‎ شش‎ تا دوازده‎‎ ساله كه‎ اختلال‎ كليوي‎ دارند دريافتند, اين‎ كودكان‎‎ هنگامي‎‎ كه‎ هيپنوتيزم‎ شدند گمان مي كردند كه‎ در يك‎ شهر بازي‎ سـرگـرم‎ تفـريـح‎ هستند.

اين‎‎‎ دانشمندان با اين شيوه‎ توانستند, بدون‎‎ بي‎‎‎ حسي يا بيهوشي بيمـاران را دقيـق‎ معاينه‎ و درد را كنترل‎ كنند.

اين‎‎ شيوه‎‎ درمان دركودكاني‎ كه همكاري‎ مناسبي‎‎ با پزشكان‎ ندارند مهم‎ به‎ شمار مـي رود.

پژوهشگران‎‎ در حال‎ بررسي‎ اين مـوضـوع هستند كه‎‎ بتوانند بااستفاده از هيپنوتيزم‎ دردهاي‎ ناشي‎ از سرطان‎ را نيز كنترل‎ كنند