طب سوزنی در کاهش درد بیماران بسیار موثر است

موثر بودن طب سوزنی در کاهش درد بیماران

پژوهش های جدید نشان می دهند، طب سوزنی در کاهش درد بیماران بسیار موثر است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از فاکس نیوز ، بررسی های جدید تصویربرداری از مغز نشان می دهد، طب سوزنی و قرار دادن سوزن در نقاط خاصی از بدن، سبب تحریک و به کار افتادن بخش خاصی از مغز می شود که درد را کنترل می کند.

پزشکان معتقدند تصویربرداری از مغز نشان می دهد طب سوزنی بر سلول های خاصی از مغز تاثیر می گذارد که مسئول اراده درد در بدن هستند و همان تاثیری را بر آنان می گذارد که مورفین یا دیگر مسکن ها دارند.

هنوز توضیحی درباره علت این عملکرد ارائه نشده است و باید بررسی های علمی و مستدل بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

در چین، گاه برای انجام عمل های جراحی خاص که برای نمونه نیاز به شکافتن سینه است، بدون استفاده از مواد بی حس کننده و بی هوشی، و فقط با به کارگیری طب سوزنی، این عمل ها صورت می گیرند.