تحریك الكتریكی با طب سوزنی در كاهش خستگی بیماران دیالیزی موثر است

پژوهشگران ایرانی بر اساس یك مطالعه نیمه تجربی دریافتند كه تحریك الكتریكی پوستی نقاط طب سوزنی، موجب كاهش خستگی بیماران تحت درمان همودیالیز می شود.

به گزارش ایرنا ،‌عوارض همودیالیز در بیماری نارسایی كلیه می تواند اثر مخربی روی كیفیت زندگی این بیماران داشته باشد؛ از جمله این عوارض شایع خستگی است و به همین منظور مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر تحریك الكتریكی پوستی نقاط طب سوزنی بر خستگی بیماران همودیالیزی انجام شد.

این پژوهش یك مطالعه نیمه تجربی است كه جامعه پژوهشی آن شامل بیماران تحت درمان با همودیالیز مزمن بودند. 45 بیمار با توجه به ویژگی های مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه خلاصه شده سنجش خستگی (bfi) بود، كه یك بار قبل از مداخله و بعد از 5 جلسه مداخله و در نهایت بعد از جلسه دهم مداخله، در ابتدای جلسات دیالیز تكمیل می شد.

نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه تحریك الكتریكی پوستی نقاط طب سوزنی موجب كاهش خستگی در بیماران تحت درمان همودیالیز مزمن می شود و استفاده از آن توسط پرسنل همودیالیز برای بیماران توصیه می شود.

مشروح این پژوهش كه توسط صدیقه فیاضی از دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز انجام شد در مجله علمی پژوهشی بهبود به چاپ رسیده است.