کنترل دستگاه ادراری در افراد ضايعه نخاعي

http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...duartsci38.htm