پیامدهای موردانتظار افرادنخاعی T1-T9 وآنچه که باید آنان بدانند ؟
http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci383.htm