نقش فعاليتهای بدنی در زنان مبتلا به مشكلات حرکتی
http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci243.htm