نحوه اجراي تمرينات دامنه حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی براي افراد نخاعي
http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci252.htm