مطالعات انجام شده درموردمباحث تغذيه بعد از آسيب نخاعی
http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci251.htm