عوامل خطربرای افرادمبتلا به آسیب نخاعی
http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci403.htm