روش های کاهش فشار وزن بدن براي پيشگيري از زخم فشاري در افراد نخاعي


http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci395.htm