براساس مطالعاتی که اخیرا" انجام شده مشخص گردیده که انجام ماساژبه دلیل افزایش دامنه حرکات ماهیچه ها و تقویت آنها و همچنین کاهش اضطراب و افسردگی، برای افرادمبتلابه آسیب های نخاعی مفیداست.

تحقیق درمورد "مزایای ماساژدرمانی برای افرادنخاعی " توسط دکتر میگوئل دیگو (Miguel Diego) ، تیفانی فیلد ((Tiffany Field ، دکتر ماریا هرناندز- ریف (, (Maria Hernandez-Reif دکترسیبل هارت( (Sybil Hart و همچنین دکترتوری فیلد( Tory Field ) در دانشکده پزشکی دانشگاه میامی وموسسه تحقیقاتی تاچ ((Touch وهمزمان با آن دربخش روانپزشکی آن دانشگاه ، توسط برنارد بروکر((Bernard Brucker و برمن ((Burman ایرلندی؛‌ بنیانگذارومدیرآموزش دانشکده میامی فلوریدا؛ انجام شد.

درتحقیق مذکور15 مرد و 5 زن با میانگین سنی 39 سال وسطح ضایعه C5 تا C7 حداقل به مدت یکسال تحت نظرقرارگرفتند. درطول این مدت افرادازنظردامنه حرکتی تحت بررسی و بصورت تصادفی زیرنظرگروههای ماساژدرمانی و ورزشی مورد ارزیابی واقع شدند.

گروه ماساژدرمانی به مدت 5 هفته وهفته ای دوبار وهردفعه 40 دقیقه ماساژدریافت کردند. گروه ورزشی نیز یادگرفتند که خودشان یک برنامه تمرین رادوباردرهفته وبه مدت 5 هفته اجراکنند.

درروزهای اولیه وپایانی این تحقیق ، یک فیزیوتراپ بدون هیچگونه شناختی ازدو گروه "دامنه حرکتی وقوای عضلانی " افراد را ارزیابی نموده و شاخص اصلاح بارتل (the Modified Barthel Index ) راکه طی آن "میزان مهارت فرددرمراقبت ازخودو توانائی جابجائی نمودن خود" سنجیده می شود، موردبررسی قرارداد.

آزمایش دستی ماهیچه ها ، که برای ارزیابی عملکردحرکتی بعدازآسیبهای نخاعی طراحی شده است، مشخص کردکه میزان قوای عضلانی درگروه ماساژ نسبت به گروه ورزش بیشتربود.

آزمایشات دامنه حرکتی نیزنشان داد که وضعیت دورکردن شانه ها ازمحوربدن (shoulder abduction ) درهردوگروه بهبود یافته بود ، اما درگروه ماساژ ، بهبودی درخم وراست شدن مچ دست بهتربود.

در روزهای اولیه وانتهائی مطالعه ، شاخص میزان افسردگی براساس استانداردهای مرکزمطالعات اپیدمیولوژیک اندازه گیری شد . همچنین برای ارزیابی میزان اضطراب افراد بلافاصله قبل و بعد از ماساژ در روزهای اولیه تحقیق و آخرین روزهای آن " پرسشنامه بررسی وضعیت اضطراب" مورداستفاده قرارگرفت ونتایج نشان دادکه دراعضای گروه ماساژنمره داده شده به افسردگی درروزهای انتهائی تحقیق کاهش پیدا کرده بود. همچنین میزان اضطراب افراد بلافاصله بعدازماساژ نسبت به گروه ورزش در روزهای ابتدائی و انتهائی تحقیق بطورقابل ملاحظه ای کمترشده بود.

درنهایت مولفین این تحقیق به این نتیجه رسیدند که: "افزایش قوای عضلانی و دامنه حرکتی می توانددرکاهش میزان افسردگی و اضطراب آنان نقش داشته باشد". بنابراین آنان اعلام کردندکه : " اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی می توانندازمزایای ماساژدرمانی بهره مند شوند".

محققین مذکورتوصیه می کنند که بهتراست مطالعات آتی درموردتاثیرماساژدرمانی برروی سایر مشکلات مرتبط با آسیبهای نخاعی ازجمله اسپاسم و دردانجام شود.

****منبع:مقاله" تاثیرماساژ برای افرادنخاعی " ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 اقتباس ازسایت: http://www.massagemag.com
- Source: The Touch Research Institute. Authors: Miguel A. Diego, Tiffany Field, Ph.D., Maria Hernandez-Reif, Ph.D., Sybil Hart, Ph.D. Originally published in the International Journal of Neuroscience, 2002, Vol. 112, pp. 133-142.