امروزه آسيب‌هاي نخاعي اغلب باعث فلج‌شدن و افت‌كيفيت زندگي بيمار مي‌شوند، زيرا اعصاب نخاعي ارتباطات بسيار پيچيده و دقيقي با هم دارند و ارتباط مغز و عضلات را با هم برقرار مي‌كنند. در حال حاضر مطالعه جديدي روي ميمون‌ها انجام شده تا بتوانند اين اتصالات پيچيده را پس از تخريب در اثر تروما دوباره از سر بگيرند. به اين صورت كه آنها الكترودهايي را در مركز كنترل حركات در مغز كار گذاشته‌اند و سپس آنها را با سيم به الكترودهاي متصل به عضلات وصل مي‌كنند. محققان با اين ايده، توانسته‌اند در ميموني كه دستش را به طور موقت فلج‌كرده بودند، با استفاده از اين الكترودها حركت ايجاد كنند. بدون شك اين كار سرآغاز مهمي در درمان بيماران قطع نخاعي است. محققان با تزريق ماده بي‌حسي، فعاليت نورون را به طور موضعي در بازو بلوك كرده بودند تا به طور موقت فلج در دست ايجاد شود. با كمك نوروپروستزيس حركت دست ميمون در دست فلج شده بازگردانده شد و او توانست توپي را با دست بردارد و حركت دهد و با شيوه‌اي تقريبا معمولي و حركت را مانند قبل تمام كنند. اين تيم تحقيقاتي همچنين تست قدرت چنگ‌زدن را انجام دادند و دريافتند سيستم آنها توانايي دقيق چنگ‌زدن را از سر گرفته است.

منبع: سپید۳۰۰