بندرت مشاهده شده که عضلات افرادی که از ضايعه نخاعی رنج می برند، با کمبود خونرسانی مواجه شوند يا عوارض فشارخون بالا ( هيپرتانسيون ) در آنان ديده شود.

اين مسئله به اين دليل است که سيستم عصبی خودکار بدن، تمايل دارد در يک سطح پايين تر عمل نمايد و معمولا" فشارخون در يک فرد تتراپلژی پايين تر از زمان قبل از آسيب می باشد.

* فشار خون طبيعی عبارتست از 80/120ميلی متر جيوه
* ولی امکان دارد فشار خون در افراد تتراپلژی تا اندازه ای کمتر باشد و به 60/90 ميلی متر جيوه برسد.

اين فشار خون پايين تر ،قلب و عروق خونی را از اثرات فشار خون بالا محافظت می کند.

برخی از مشکلات که ممکن است در نتيجه گردش خون نامناسب و فشارخون پايين تر بروز کنند ،عبارتند از :

ضعف کردن ( به اصطلاح کاهش فشار خون ناشی از طرز قرارگيری بدن )

- اين عارضه يکی از مشکلات عمومی است که مخصوصا" همزمان با بلند شدن از بستر و بعد از يک دوره طولانی بستری شدن حادث می شود.

- چنانچه فرد خيلی سريع بلند شود، ممکن است ضعف نمايد .چرا که بدن قادر نيست سریعا"وهمزمان بابلند شدن خود را با وضعيت ايستاده و عمودی هماهنگ نمايد.

- نکاتی که فرد می تواند در جهت کمک به رفع اين وضعيت استفاده نمايد .عبارتند از :

*

فردبايستی تا حد ممکن به آهستگی بلند شود .به عنوان مثال گاهی اوقات لازم است که فرد حدود 30 دقيقه در حالت نشسته قرار گرفته و سپس بر روی صندلی چرخدار خود استقرار يابد.
*

پوشيدن جورابهای TED و کرست های شکمی کشسان نیز می تواند به حفظ فشار خون در سطح بالاترکمک نمايد.
*

گاهی اوقات نياز است که داروهای خاصی مصرف شوند.ورم ( ادم ) پاها

- ورم پاها مسئله ای بسيار شايع است ،که بدليل تجمع مايعات در پاها ،مخصوصا" وقتی که فرد در کل روز روی صندلی چرخدار باشد، ایجاد می شود.

- درافراد عادی و در شرايط طبيعی ،ضمن پياده روی ،مايعات به سطوح بالاتر بدن، برگشت مي کند ولی در افراد نخاعی، اين مسئله رخ نداده و منجر به تجمع مايعات می گردد.

- با استفاده از روشهای زير می توان اين عارضه را به حداقل رساند:

*

پوشيدن TED يا جورابهای مخصوص ورم
*

فرد بايستی سعی نمايد، پاها را در طول روز در سطح بالاتری قرار دهد ،تا مايعات به سمت بیرون پاها هدايت شوند.

- معمولا" ورم منجر به بروز مشکلات عمده نمی شود، ولی از نظر ظاهری جالب نبوده و ممکن است لازم باشد که فرد از کفشهای با سايز بزرگتر استفاده کند.

- گاهی اوقات ورم می تواند منجر به افزايش درد پاها شده و بهبودی زخم يا خراش روی پاها را به تعويق اندازد.

اغلب اين مشکل به مرور زمان ضمن تطبيق بدن با تغييرات فشار خون برطرف خواهد شد.****

منبع راهنماي آسيب نخاعي- بخش اثرات آسيبهای نخاعی برروی دستگاه گردش خون " کتاب : " –ترجمه مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي جانبازان-آبان85

Handbook of Spinal Cord Injuriy--QSCIS