شمار زیادی از معلولان در انتظار دریافت ویلچر


مدیرکل دفتر توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به توزیع اعتبار خرید ۱۰ هزار ویلچر در استان ها، گفت: برای خرید هر ویلچر ۲۰۰ هزار تومان اختصاص یافته که این رقم تنها برای خرید ویلچر ایرانی کفاف می کند؛ البته این امر در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفته است.

زهرا نوپرست در ادامه با اشاره به افزوده شدن مبلغی از سوی ادارات کل بهزیستی استان ها به این مبلغ، عنوان کرد: بدین ترتیب معلولان می توانند یک دستگاه ویلچر ایرانی خریداری کنند.

وی با بیان اینکه اعتبارات یک ماه پیش به استان ها اختصاص یافته است، تاکید کرد: هر چند اعتبارات بر اساس اولویت توزیع می شود، اما قطعا نیاز معلولان بیش از این است.

نوپرست همچنین گفت: هر سه سال یکبار ویلچر معلولان تعویض می شود. همچنین به برخی معلولان دیگر نیز کمک هزینه خرید ویلچر برقی بر اساس نیاز پرداخت می شود، این در حالیست که قیمت خرید ویلچر برقی ۱۵ میلیون تومان است.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد زیادی از معلولان پشت نوبت دریافت ویلچر قرار دارند و توزیع ۱۰ هزار ویلچر نیازهای معلولان را پاسخ نمی دهد، عنوان کرد: فرآیند توزیع بر اساس دستورالعمل صورت می گیرد و در این دستورالعمل معلولانی که تاکنون این بسته خدمتی را دریافت نکرده اند در اولویت قرار دارند.

به گفته مدیرکل دفتر توانبخشی سازمان بهزیستی، اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح ۲ میلیارد تومان بود.