راهنمای آموزش حرکت با ویلچرهای دستی برروی رمپ
http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20f...uartsci289.htm