دنده اتوماتیک برای ویلچرها هم عرضه می شود

http://www.narenji.ir/3118