محققان مي‌گويند مصرف گياه دارواش مي‌تواند به بهبود سرطان كمك كند.
طبق مقاله‌اي كه در ديلي ميل منتشر شده است محققان دانشگاه يريستول متوجه شده‌اند گياه دارواش مي‌تواند اثرات منفي شيمي‌درماني و راديوتراپي از جمله خستگي، حالت تهوع، كمي وزن و تغيير خلق و خو و انواع عفونت‌ها را از بين ببرد. به نظر مي‌رسد گياه دارواش در تقويت سيستمي ايمني و از بين بردن سلول‌هاي سرطاني به ويژه سلول‌هاي سرطان پستان كلوركتوم، پانكراس، ريه، سمفوم و خون موثر است و عوارض ثانويه هم ندارد.دارواشها گياهان نيمه انگلي هستند كه بر روي درختان، بوته ها و ساير گياهان رشد مي كنند. آب و نمكهاي معدني را از ميزبان جذب نموده، با انجام عمل فتوسنتز، كربوهيدراتهايي توليد مي كنند كه مملو از انرژي مي باشند چند صد گونه دارواش در دنيا وجود دارد كه غالباً در نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري رشد مي كنند(1).در ايران نيز در جنگلهاي شمال، گونه دارواش اروپايي و در غرب گونه موخور (Loranthus europaeus ) و بر روي گونه هاي سوزني برگ دارواش كوتوله (Arceuthobium sp.) مشاهده مي شود، كه متأسفانه در ايران از آنها تنها به عنوان يك گياه انگل و مزاحم نام برده و كمتر استفاده دارويي مي شوندمنبع: Bum/ 22 دسامبر