عضو هئیت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: براساس تحقیقات انجام شده درسال های اخیر مشخص شد که نیمی از مردم ایران از سفره غذایی با کیفیت بالا محروم هستند.

ناصرکلانتری افزود: پنجاه درصد از مردم ایران مواد مغذیی همچون ویتامین A ،d، آهن ، روی و کلسیم را درحد کافی دریافت نمی کنند وتنها درحد سیری شکم مصرف می کنند.
وی بیان داشت: بیماریهای مزمن ناشی از غذا درحالی درسطح کشور رو به افزایش است که هم اکنون هیچ نوع حرکتی درمانی در این زمینه انجام نشده است.
عضو هئیت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشورخاطرنشان کرد: درحال حاضر وزارت بهداشت و درمان برنامه ای درجهت تغییر رفتارزندگی، افزایش حرکات بدن و تغییر فرهنگ خانواده ها برای مصرف صحیح غذا دردست ندارد.
وی تصریح کرد: درسال های اخیر تحقیقی در زمینه بررسی وضعیت دریافت غذا درخانوارهای ایرانی از سوی این مرکز شد به گونه ای که دراین تحقیق خانواده ها را براساس دریافت غذا بدون توجه به کیفیت آن تنها به منظور سیری شکم و یا به علت رفع نیازهای سلول های بدن ورسیدن به سیری سلولی تقیسیم کردند.
کلانتری با اعلام اینکه خانواده های ایرانی از نظر سیری شکمی دروضعیت نسبتا مطلوبی قراردارند اظهارداشت: درحال حاضر چهل درصد از خانواده ها درحد متعادل انرژی دریافت و چهل درصد بیش از نیاز خود انرژی ازمصرف غذا دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیست درصد از خانواده ها به سیری شکمی کامل نمی رسند گفت: نه تا ده درصد از این میزان از گرسنگی شکمی رنج می برند و کمتر از هفتاد درصد ازآنها، انرژی و پروتئین توصیه شده را ازمصرف غذا دریافت می کنند و ده تا یازده درصد خانواده ها از گرسنگی نسبی شکمی رنج می برند.
کلانتری با اعلام اینکه آمار به دست آمده ازسیری سلولی اسفناکتر از سیر شکمی درخانواده های ایرانی است اظهارداشت: براساس این تحقیق ، بیست درصد از خانواده های ایرانی اضافه برمیزان متعادل مواد مغذی دریافت و سی درصد از خانواده ها در حد متعادل، مواد مغذی مصرف می کنند.