بيماريهايي‎ كـه‎‎ از سـو تغـذيـه و كمبود انرژي‎ و پروتيين‎ ناشي‎‎ مي شـود خـطر مرگ‎ كودكان‎ را 10 برابر افزايش‎ مي‎ دهد.
رئيس‎ انستيتو تحقيقـات‎ تغـذيـه‎ و صنـايـع‎ غذايي‎‎ ايران‎ گفت‎‎: اگرچه‎ وضـعيـت عمـومـي تغذيه‎‎ در ايران‎ به طور نسبي‎ خوب‎ است‎ امـا بيش‎ از 50 درصد مرگ‎ و مير كودكان‎ ايرانـي‎ ناشي‎ از سو تغذيه‎ است‎.

وي‎ تصريح‎ كرد: حدود 10 درصد كـودكـان‎ رده‎ سني‎‎ زير پنج‎ سال‎ به‎‎ سـو تغذيـه نـاشـي از كمبود پروتيين‎ و انرژي‎ دچار هستنـد و 30 درصد كودكان‎‎ شش‎ ساله‎ و نوجوانان 15 تا 19 ساله‎ نيز كمبود روي‎ دارند.

كلانتري‎ افزود15 : تا 20 درصد مردم‎ ايران‎ در گروههاي‎ مختلف‎ سني‎ نيز از نظر دريافـت‎ آهن‎ مشكل‎ داشته‎‎ و به كم‎ خوني‎‎ ناشي از فقر آهن‎ مبتلا هستند.

رييس‎ انستيتو تحقيقـات‎ تغـذيـه‎ و صنـايـع‎ غذايي‎‎ كشور تاكيد كرد: ما در سبد غذايـي خود به‎‎‎ مواد غذايي‎ انرژي‎ زا تكيه كـرده و جايگاه‎ مناسبي‎ براي‎‎ ريز مغذي هـا در نـظر نگرفته‎ ايم‎.

كلانتري‎ مصرف‎ نان‎‎ و غلات‎ , چربي‎ ها و روغن ها , قند و شكـر را در بيـن‎ ايـرانـيهـا بالاتر و مصرف‎ مواد لبني‎ , گوشت‎ بـه‎‎ ويـژه ماهي‎ , ميوه‎ وسبزي‎ انواع حبوب‎ وتخم‎ مرغ را پايين‎ تر از استاندارد جهاني‎ دانست‎.