عفونتها باعث سوء تغذيه و سوء تغذيه باعث عفونتها مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، مركز بهداشت استان مركزي در گزارشي با بيان اين كه هنوز نداشتن غذا به اندازه كافي براي تغذيه مناسب يكي از مشكلات اساسي است، اعلام كرد: دليل اصلي سوء تغذيه‌ يا بدي تغذيه در بسياري از جوامع ‌كمبود غذا در منزل نيست.

عواملي مثل فقر فرهنگي، ‌نبود سرويسهاي اصلي خدمات بهداشتي، كمبودهاي آگاهي در پيشگيري از عفونتها، عدم استفاده صحيح از غذاها در زمان مناسب جهت رشد كودكان نقش مهمي در ايجاد سوء تغذيه دارند.

سوء تغذيه ممكن است به علت تولدهاي نزديك به هم، سوء تغذيه‌ مادر در دوران بارداري كه كودكان كم وزن را به دنيا مي‌آورند، عفونتهاي دوران بارداري مادر، ‌تغذيه كودك با شيشه به جاي شير مادر،‌ استفاده از غذاهاي تكميلي خيلي زود يا خيلي دير، قطع تغذيه با شير مادر خيلي زود يا ناگهاني، تغذيه با مقدار كم و دفعات كم و با استفاده از غذايي كه از غذاي خانواده درست شده، ولي بسيار حجيم و كم انرژي است و مناسب سن كودك نيست و يا كودك آنقدر نمي‌تواند بخورد كه انرژي كافي دريافت نمايد و از همه مهمتر ابتلاي كودك به بيماريهاي عفوني مثل اسهال‌هاي مكرر و سرخك كه هم مي‌تواند اشتها را تغيير داده و كاهش دهد و هم باعث عدم جذب صحيح مواد غذايي گردد، ايجاد شده، كودك را با كمبودهاي غذايي مواجه مي‌كند.

عفونتها باعث سو تغذيه و سو تغذيه باعث عفونتها مي‌شوند. اين همبستگي شديد عفونت و سوء تغذيه است كه رشد رواني و جسماني كودكان را به خطر انداخته، مشكل عدم رشد، آسيب پذيري و كمبود مقاومت آنان را ايجاد مي‌كند.