بنا بر نتايج پايان‌نامه:

سل ريوي شايع‌ترين علت خلط خوني در افراد است


نتايج يك پايان‌نامه نشان مي‌دهد: سل ريوي، برونشكتازي، برونشيت و سرطان ريه از علل شايع هموپتيزي(خلط خوني) است.به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر رضا بابايي استثنايي، دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله با راهنمايي دكتر جعفر اصلاني به بررسي علت هموپيتزي (خلط خوني) پرداخته است.در اين پايان‌نامه آمده است: هموپتيزي كه شامل توليد و دفع خلط خوني از دستگاه تنفس است، مي‌تواند به صورت يك رگه‌ي خوني و يا حاوي مقدار زيادي خون 100 cc در خلط باشد، بدون شك هموپتزي يكي از مهم‌ترين علايم بيماري‌هاي ريوي و نشانه‌ي بسيار خطرناكي است.از علل خلط، سل ريوي، برونشكتازي، برونشيت، سرطان ريه، و يا ساير عللي همچون برونكويتيازيس، سيستيك فيبروزيس، جسم خارجي، آسپرژيلوما، تنگي دريچه‌ ميترال و تروما است.در خلط خوني، محل خونريزي ممكن است در هر جايي از مجراي تنفسي شامل بيني يا دهان اتفاق بيفتد و مكانيسم‌هاي خونريزي متفاوتند؛ مخاط برونش ممكن است به علت احتقان ناشي از التهاب، غالبا با سائيدگي سطحي همراه اپي‌تليوم پوشاننده خونريزي كند.عروق خوني متسع شده نيز به راحتي، بدون علت خاص و يا در نتيجه‌ي زخمي شدن سطحي مخاط با عفونت‌هاي تنفسي جزيي دچار خونريزي شوند.مكانيسم خلط خوني در تنگي دريچه‌ي ميترال جاي بحث دارد، ولي مهم‌ترين توضيح محتمل، پارگي واريس‌هاي گشاد شده‌ي وريدهاي برونشيال در زير مخاط برونش‌هاي بزرگ به علت تجمع وريدي ريه است.در ادامه آمده است: خلط خوني بر حسب مقدار خون دفع شده به سه دسته‌ي حجيم، غيرحجيم و نامشخص قابل تقسيم است؛ شايع‌ترين علت خلط خوني حجيم عفونت‌هاي سل برونشكتازي و آبسه‌ي ريه است. از شايع‌ترين علل خلط خوني غير حجيم برونشيت، برونشكتازي و سرطان ريه مي‌باشد، در مواردي اتفاق مي‌افتد كه منشا خونريزي خارج از قسمت تحتاني دستگاه تنفسي باشد، كه ممكن است از حفره‌ي دهان، حلق و زبان كه با رفلكس سرفه خارج شود، يا اينكه خونريزي در اثر دستگاه گوارش و برگشت آن به دستگاه تنفسي و سپس به صورت خلط خوني تظاهر كند.در اين دسته از بيماران راديوگرافي از سينه و معاينه‌ي فيزيكي براي تشخيص و درمان ضروري است.