بر طبق برنامه جهانی مبارزه با سل می بایستی جهان تا سال۲۰۱۵ به توقف رشد بروز سل برسد و از آن به بعد کاهش بروز سل را شاهد باشیم وشیوع و مرگ و میر بیماری باید تا سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۱۹۹۹ به نصف کاهش یابدو تا سال ۲۰۵۰ موفق به دستیابی بروزکمتر از ۱ در میلیون شده یعنی سل را حذف نمائیم. حداقل۷۰%موارد اسمیر مثبت تشخیص داده شده و طبق DOTSدرمان شوند و حداقل ۸۵%موارداسمیر مثبت با موفقیت درمان شوند.

http://www.pezeshk.us/?p=18824