زنجبيل باعث درمان حالت تهوع زنان باردار مي‌شود


سلامتيران: براساس تحقيقات به عمل آمده در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مشخص شد كه زنجبيل در درمان حالت‌هاي تهوع و ويار زنان باردار بسيار موثر است.


فريبرز معطر اظهار داشت: «اين گياه دارويي كه جزو گياهان ادويه‌اي محسوب مي‌شود در استفراغ‌هاي دوران اول بارداري بسيار موثر است و اين درحالي كه زنان باردار به خاطر وضعيتي كه دارند بايد از مصرف داروهاي شيميايي خودداري و مصرف هيچ دارويي براي آنها به علت احتمال ايجاد اختلالات جنيني توصيه نمي‌شود

خوردن زعفران در بارداري
خوردن زعفران در بارداري